Pozovite nas
Šta donosi novi Zakon o fiskalizaciji?

Upotreba fiskalnih kasa počinje jos od 2004.g, kada je donet Zakon o fiskalnim kasama, koji je bio zasnovan na slanju podataka preko GPRS-a. 

2021.god je donet novi Zakon o fiskalizaciji koji dosta menja postojeći sistem rada. 

Najvažnija promena je ta što se prilikom izdavanja fiskalnog računa, Poreska uprava automatski obaveštava u realnom vremenu. U slučaju gubitka interneta moguće je izdavanje računa, a podaci se čuvaju u internoj memoriji dok se ponovo ne uspostavi veza i pošalje podatke Poreskoj upravi.

Ko je obveznik fiskalizacije?

Obveznik fiskalizacije su sva pravna lica i preduzetnici koji vrše promet na malo, odnosno svaki promet robe i usluga koji se vrši u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen preko samonaplatnih uređaja-automata.

Pravna lica i preduzetnici koji vrše isključivo promet na veliko nisu obveznici fiskalizacije.

Kako da se efiskalizujete u pet koraka?

 1. Od 01.10.2021.godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu PGJO o svojim prodajnim objektima.
 2. Obveznik fisklizacije dobija Uputstvo za dalji postupak fiskalizacije u poreskom sandučetu na portalu eporezi.
 3. Preko portala ePorezi obveznik zahteva izradu „pametne kartice“, koja je jedinstvena za svakog obveznika, a koju Poreska Uprava automatski odobrava. Bitno je da se naruči „pametna kartica“ onda kada obveznik zna koji fiskalni uređaj će koristiti.
 4. Poreska uprava obaveštava obveznika kada „pametna kartica“ bude fizički dostupna za preuzimanje preko poreskog sandučeta na portalu ePorezi. Preuzimanje se vrši na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave. A ako je „pametna kartica“ u vidu fajla, ona se automatski šalje u poresko sanduče, gde će obveznik imati instrukcije za njeno preuzimanje.
 5. Nakon što obveznik preuzme „pametnu karticu“, ona se ubacuje u uređaj i vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom, čime se završava proces efiskalizacije.

Koji fiskalni uređaj da izaberem?

Zamena fiskalnih uređaja počinje 1.11.2021.godine i traje do 30.04.2022.godine, kada svi obveznici fiskalizacije moraju da pređu na novi sistem.

Neka preduzeća kao što je Telekom su već izbacila svoj aparat (elektronski fiskalni uređaj-EFU) koji se može kupiti na 24 mesečne rate. 

Pored toga EFU može biti i mobilni telefon, tablet ili računar, koji sadrže sve potrebne instalacije kao i „pametnu karticu“ ili fajl odobren od strane Poreske uprave. Fiskalni račun se može izdati na razne načine, preko običnog ili termalnog štampača, može se poslati i na mejl kupcu. Važno je da je na računu vidljiv QR kod.

QR kod određuje da li je fiskalni račun validan ili ne.

Koje troškove ću imati za prelazak na novi model fiskalizacije?

U zavisnosti od uređaja koji ćete koristiti za izdavanje fiskalnih računa, zavisiće i visina troškova. 

Na primer trošak kod Telekoma za kupovinu kase koja sadrzi 10gb interneta mesečno je 23.500din u celosti ili na 24 mesečne rate + 1.900din mesečna usluga slanja podataka Poreskoj upravi tj. interneta.

Uređaj sadrži i mogućnost usluge POS terminala i ta usluga jednokratno košta 7.790 din ili na rate po 900 din.

Ukupan trošak je 31.290 + mesečna pretplata za internet 1.900din.

Predpostavimo da će korišćenje mobilnog telefona ili tableta biti jeftinija varijanta za elektronski fiskalni uređaj.

Stare fiskalne kase će automatski biti defiskalizovane, bez ikakvih troškova.

Koje subvencije daje Vlada RS za prelazak na novi model fiskalizacije?

Vlada RS 30.09.2021.godine je donela Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije koji navodi ko ima pravo na dobijanje subvencija:

 • Svi obveznici fiskalizacije koji otvore radnju zaključno sa 29.10.2021.godine
 • Iznos koji Vlada RS odobrava je 100eur ili 11.755,62 dinara po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i svakom fiskalnom uređaju. U slučaju da je broj prijavljenih poslovnih prostorija veći od broja aktivnih fiskalizovanih kasa, Poreska uprava će dodeliti subvenciju u odnosu na broj aktivnih fiskalizovanih kasa.

To bi značilo da ako postoje tri poslovna prostora u kojima se vrši delatnost, a samo se u dva poslovna prostora vrši maloprodaja, sa po jednom fiskalnom kasom, Poreska uprava će dati 400 eur-a, za dva poslovna prostora i dve fiskalne kase.

 • Obveznici fiskalizacije koji nisu u sistemu pdv-a na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti preko portala ePorezi, ostvaruju subvenciju uvećanu za 20%.
 • Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju poreski obveznici podnose od 15.10.2021.godine do 31.01.2022.godine, nakon što dobije jedinstvenu oznaku o poslovnom prostoru, koju dobija predajom GPJO prijave od 01.10.2021.godine.
 • Obveznik gubi pravo na subvenciju, ako do 30.04.2022.g ne počne da evidentira promet preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru.
 • Novac od subvencije će biti uplaćen na tekući račun koji je naveden u Izjavi za dodelu finansijskih sredstava, počev od 15.10.2021.godine do 28.02.2022.godine, kada se proveri ispunjenost svih uslova.

 

Povoljnosti koje pruža novi model fiskalizacije?

 • Nema više kontrolnih traka, koje vremenom blede i koje su se čuvale dve godine. Sada se fiskalni račun može štampati na bilo kom štampaču i bilo kom papiru ili se slati na mejl kupcu.
 • Nema obaveznih godišnjih servisa fiskalnih kasa, nema servisnih knjizica u kojima se beležila svaka promena na kasi.
 • Nema više obrasca NI (nalog za ispravku), koji nije bio važeći ako kupac nije upisao jmbg ili je izgubio fiskalni isečak, jer tada mu ne bi mogli vratiti novac, za vraćenu robu.
 • Nema više FR blokova u slučaju da nestane struja, sa novim modelom ako nestane struja ili internet možemo i dalje nastaviti sa radom, jer će pri uspostavljanju veze sa internetom, servis povući podatke iz memorije i neće biti oštećenja.
 • Kupci ne moraju više da kopiraju fiskalne račune, kada kupuju robu koja je sa garancijom, računi se šalju na mejl.
 • Nema štampanja dnevnih izveštaja i periodičnih izveštaja. 
 • Nema troškova fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa.

Ko je oslobođen novih elektronskih fiskalnih uređaja?

Poljoprivrednici koji prodaju sopstvene poljoprivredne proizvode na pijacama tj.fizička lica koja su registrovala poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime i plaćaju doprinose kao osiguranici poljoprivredne delatnosti ili su  korisnici poljoprivredne penzije.

Delatnosti u okviru sledećih oblasti:

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;

49.32 Taksi prevoz;

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;

53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;

61 Telekomunikacije;

64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja; 

75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz            Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

84.30 Obavezno socijalno osiguranje;

85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;

86        Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog               zdravstvenog osiguranja;

87 Socijalna zaštita sa smeštajem;

88 Socijalna zaštita bez smeštaja;

94.91 Delatnost verskih organizacija.

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih    prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;

96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Napomena:

Fizička lica tj.pausalci koji prodaju robu na pijačnim tezgama, voće, povrće i ostalu trgovačku robu , a nisu korisnici poljoprivredne penzije ili nemaju poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime, postaju obveznici fiskalizacije od 01.01.2022.godine i moraju da izdaju fiskalne račune.

Kakve su sankcije u slučaju ne odgovornog ponašanja?

Novčanom kaznom od 300.000-2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, a od 50.000-500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj, ako:

 • se ne evidentira svaki promet na malo i primljene avanse za budući promet;
 • se ne izda fiskalni račun koji ne sadrži sve propisane podatke;
 • se u trenutku prometa ne izda fiskalni račun, već kasnije;
 • se ne prijavi za jedinstvenu oznaku poslovnog prostora – GPJO prijava od 01.10.2021.godine

Zabrana vršenja delatnosti za ne kucanje preko fiskalne kase je: 

 • ako se 1. put utvrdi nepravilnost je 15 dana;
 • ako se 2. put utvrdi nepravilnost je 90 dana;
 • ako se 3. put utvrdi nepravilnost je 12 meseci.

Period kontrole je 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti.

Za sva pitanja i nedoumice, budite slobodni da nas kontaktirate. Tu smo da pomognemo!